Wybierz język:
  • Polski
  • Angielski
  • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Miasto Bydgoszcz International Life Saving Federation

Harmonogram konferencji

21.06.2011 Wtorek

Godz. 09:00-11:00 Rejestracja uczestników (BUD K)

Godz. 11:00 Otwarcie konferencji
Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy prof. dr Kazimierz Marciniak
Prezydent Miasta Bydgoszcz Rafał Bruski
Prezydent Europejskiej Organizacji Ratownictwa Wodnego (ILSE) dr Klaus Wilkens
Prezes Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jerzy Telak

Sesja Plenarna
Przewodniczący: Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy prof. dr Kazimierz Marciniak
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Marek Napierala

Od godziny 9:00 do 14:30 na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki znajdować się będę stanowiska wystawowe sprzętu i literatury związanej z tematyką Konferencji

Godz. 11:30-11:50 DR. KLAUS WILKENS
Struktura ratownicza zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF)
THE LIFESAVING FRAMEWORK IN ACCORDANCE TO THE EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK (EQF)

Godz. 11:50-12:10 TOMASZ ZALEWSKI
Szacowanie ryzyka i kategoryzacja wskaźnikami pomiarowymi rozwoju bezpieczeństwa wodnego.
RISK ASSESSMENT AND CATEGORIZATION INDICATORS MEASURING THE DEVELOPMENT OF WATER SAFETY

Godz. 12:10-12:30 ORTWIN KREFT
Ocena ryzyka działalności wyznaczonego terenu kąpielowego
RISK ASSESSMENT FOR A DESIGNATED BATHING AREA

12:30 -12:45 Coffe break

Godz. 12:45-13:05 WOJCIECH WIESNER
Humanistyczne aspekty ratowania tonących
THE PROBLEM OF RESCUING THE DROWNING PERSON FROM HUMANISTIC POINT OF VIEW

Godz. 13:05-13:25 ROMUALD MICHNIEWICZ
Edukacja specjalistyczna i społeczna – jako skuteczny sposób zapobiegania utonięciom
SPECIALIST AND SOCIAL EDUCATION – AS AN EFFECTIVE WAY TO PREVENT DROWNINGS

Godz. 13:30 - 14:30 Obiad (Mensa akademicka BUD A)

Sesja I
Przewodniczący: Prezydent Europejskiej Organizacji Ratownictwa Wodnego (ILSE) dr Klaus Wilkens
Wiceprzewodniczący: dr Tomasz Zalewski
Budynek K

Godz. 14:30-14:50 HENNING OTTO
DLRG załoga kształcenia i procedury operacyjne dotyczące pneumatycznych łodzi ratowniczych (IRB)
DLRG utworzenie rozkazu i operatywne procedury dla nadmuchiwanych ratowniczych łodzi (IRB)
CREW EDUCATION AND OPERATIONAL PROCEDURES FOR INFLATABLE RESCUE BOATS (IRB)

Godz. 14:50-15:10 PAWEŁ GAWŁOWSKI
Zasady postępowania w przypadku akcji ratowniczej
RULES OF CONDUCT FOR RESCUE

Godz. 15:10-15:30 JULIANE BRANDT
Edukacja starszych ratowników / Standardowe procedury operacyjne DLRG na ratowniczej stacji
EDUCATION OF SENIOR LIFE GUARDS / NORMAL OPERATIONAL PROCEDURES ON DLRG LIFE SAVING STATIONS

Godz. 15:30-15:50 MAREK NAPIERAŁA, ROBERT PLEWIŃSKI
Zmiany zachodzące w ostatnich latach w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym
CHANGES IN RECENT YEARS IN THE VOLUNTEER EMERGENCY WATER RESCUE SQUAD

15:50-16:05 Coffe break

Godz. 16:05-16:25 JAROSŁAW GAPSKI
Wybrane uwarunkowania efektywności warsztatów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa nad wodą prowadzonych wśród młodzieży szkolnej
CHOSEN CONDITIONINGS OF THE EFFECTIVITY OF EDUCATIONAL CONCERNING OF THE SAFETY OVER WATER AMONG THE SCHOOL-YOUNG PEOPLE

Godz. 16:25-16:45 HELGE SCHÖNZELER
DLRG szkolenia ratownictwa na szybkoplynancych wodach
DLRG Swift Water Rescue Training

Godz. 16:45-17:05 MARCIN ŚLÓSARSKI
Analiza przygotowań członków WOPR województwa Lubelskiego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
THE ANALYSIS OF PREPARATION OF WOPR MEMBERS IN LUBELSKIE PROVINCE IN QUALIFIED FIRST AID

.....................................................................................

Godz. 18:00 - 19:00

Pokaz akcji ratowniczych (Wyspa Młyńska)

Akcje ratownicze z wykorzystaniem skuterów wodnych, łodzi motorowych, psów ratowniczych, wystawa sprzętu dla ratownictwa i sportu oraz literatury na wyspie Młyńskiej.

......................................................................................

Godz. 20:00 Bankiet

 


22.06.2011 Środa

SESJA II
Przewodniczący: prof. dr hab. Woicech Wiesner
Wiceprzewodniczący: Director of Rescue Services DLRG Ortwin Kreft
Budynek K

Godz. 10:00-10:20 XAVER SCHRUHL
Operacyjne procedury dla ratowniczej jednostki DLRG na terenach powodzi
OPERATING PROCEDURES FOR A DLRG RESCUE UNIT IN AREAS OF FLOODING

Godz. 10:20-10:40
MICHAŁ KOSIŃSKI „Czy mogę zostać mistrzem w sportowym ratownictwie wodnym”
CAN I BE A MASTER OF SPORTS WATER RESCUE?

Godz. 10:40-11:00
MARCIN KACA Wybrane determinanty morfologiczne sprawności specjalnej w sporcie ratowniczym
SELECTED MORPHOLOGICAL DETERMINANTS OF SPECIFIC EFFICIENCY IN WATER RESCUE SPORT

Godz. 11:00-11:20
ANDRZEJ KLAROWICZ Talent pływacki a sprawność kinestetyczna
SWIMMING TALENT AND KINESTHETIC EFFICIENCY

Godz. 11:20-11:40
KLAUS SCHNEIDER Ochrona fizyczna urządzeń tamy przez nurków-ratownikow DLRG na terenach powodzi
PHYSICAL PROTECTION OF DIKES BY DLRG RESCUE DIVERS IN AREAS OF FLOODING

Godz. 11:40-12:00
JOANNA HALAS, EWA ZIELIŃSKI Medyczne aspekty pracy ratowników WOPR – zmiany po roku 2006
Medical aspects in work of WOPR’s lifeguards – changes after 2006

 

Godz. 12:00 - 12.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji. (Bud K)

 

10:00-12:00 SESJA POSTEROWA

W. Wiesner, P. Firuta SKUTECZNOŚĆ AKCJI RATUNKOWEJ PROWADZONEJ Z UŻYCIEM BOJKI RATUNKOWEJ I KRÓTKICH PŁETW ORAZ AKCJI Z KAJAKIEM RATOWNICZYM
Comparison of the effectiveness of water rescue carried out with a rescue buoy and short fins, and a rescue kayak

A. Skaliy,T. Skaliy , M. Napierala, R. Plewiński ZAJĘĆ Z PŁYWANIA NA ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECI
Effect of swimming lessons for physical development of children

I JEGO M. Marcinkowska MENADŻER ROLA W ORGANIZACJI SPORTOWEJ
Manager and his role in a sport organization

A. Jęcek, N. Łysiak AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WYBRANYCH SZKÓŁ RÓŻNEGO TYPU W INOWROCŁAWIU
Physical activity of children and teenagers from selected school of different types in Inowrocław

M. Grzelczak, M. Kochanowska
STUDENT – REPREZENTANT POLSKI W XXI WIEKU
Student - Polish representative in the twenty-first century

K. Strojek, I. Bułatowicz, A. Radzimińska, U. Kaźmierczak, G. Srokowski, M. Strueense, M. Siedlaczek, W. Zukow ZINDYWIDUALIZOWANE I HOLISTYCZNE POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE W PRZYPADKU ZŁAMANIA KOŚCI KULSZOWEJ I ŁONOWEJ – STUDIUM PRZYPADKU
Individualized and holistic physiotherapy for fracture ischial and pubic region - a case study

M. Rogala, K. Nowacka, W. Hagner, M. Banach, Z. Siedlecki, I. Głowacka, W. Zegarski, A. Nalazek, M. Hagner – Derengowska, L. Płócienniczak ZNACZENIE RELAKSACJI POIZOMETRYCZNEJ MIĘŚNI W PROCESIE USPRAWNIANIA STAWU BIODROWEGO
Importance of muscle relaxation postisometric in the rehabilitation process hip-joint

W. Zegarski, I, Głowacka A. Nalazek, M. Basałygo, K. Nowacka, W. Hagner, Z. Siedlecki, W. Zukow
WPŁYW FIZJOTERAPII NA REDUKCJĘ OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO KOŃCZYNY GÓRNEJ U PACJENTEK PO AMPUTACJI PIERSI Z POWODU RAKA SUTKA
Effect of physiotherapy on the reduction of upper extremity lymphedema in patients after mastectomy due to breast cancer

Shmakova IP, Shapovalova GA, Serafimova EV, Myhaylchenko IV ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОТОНОВОЇ ТЕРАПІЇ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО ГЕНЕЗУ
Application of high tone therapy in rehabilitation of patients with arteriosclerotic encephalopathy dyscirculatory genesis

Shmakova IP, Cherniavsky VG ЗАСТОСУВАННЯ ЛІПІНУ ТА БІШОФІТУ У СПОЛУЧЕННІ З ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИМИ МЕТОДАМИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНІВ
Lipin application and in combination with bischofite physiotherapeutic methods with chronic obstructive pulmonary disease

Yakimenko EA, Olejnik DA ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Ozone use for correction of blood pressure and metabolic disorders in the complex treatment of hypertension with metabolic syndrome

Kolker IA, Mikhailenko VE, Shmakova IP ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ПАРАЛИЧАМИ
Physical factors in rehabilitation of children with cerebral palsy

Tomasz Zalewski The process of creating water safety system in Poland Vice-president of the Bord of the WOPR

Wojciech Wiesner Selected elements of lifeguarding education
Wybrane elementy edukacji ratowniczej

Iwona M. Batyk Functioning of the court type orlik according to users" opinion
Funkcjonowanie boisk typu orlik na podstawie opinii użytkowników

Iwona M. Batyk Status, prospects and development of sailing tourism in the great masurian lakes
Stan, perspektywy i rozwój turystyki żeglarskiej na wielkich jezior mazurskich

Barbara Jelińska, Aleksandra Dobek, Wojciech Garczyński, Walery Zukow Wellness and fitness: way to well-being, condition and good lookihg
Wellness i fitness: sposobem na dobre samopoczucie, kondycje i zgrabną sylwetkę

Marta Grzelczak, Monika Kochanowska Student Polish representative in the twenty-first century


Andrzej Klarowicz ChrobotInfluence of verbally conveyed kinesthetic awareness in the teaching learning process among blind children
Wpływ informacji werbalnej uświadamiającej wrażenia kinestetyczne na proces nauczania uczenia się dzieci niewidomych

Dorota Sasal, Iwona Jaworska, Monika Kozestańska, Walery Zukow Participation of the nurse in therapeutic influences – revalidation in schizophrenia on the basis of the case study
Udział pielęgniarki w oddziaływaniach terapeutyczno – rewalidacyjnych w schizofrenii na podstawie studium przypadku

Głowacka Iwona, Nowacka Krystyna, Trybuś Hanna, Siedlecki Zygmunt, Beuth Wojciech, Nowacki Michał, Nalazek Anna, Trela Ewa, Zukow Walery
The influence of Paclitaxel treatment on selected biochemical and morphological blood parameters in patients diagnosed with breast cancer

Samosiuk IZ, Samosiuk NI, Napierala M, Zukow W Application Fastum gel in the treatment of diseases of the locomotor system, accompanied by pain syndromes
Mariusz Klimczyk, Marek Napierała Individual prognostication of pole-vaulters at the age of 18-19 – foundation for optimization of the training process
Indywidualne rokowania tyczkarzy w wieku 18-19 lat podstawą optymalizacji procesu szklenia

 

Godz. 13:00 - 14:00 Obiad


 

 

 

  • PATRONAT
  • KOMITET HONOROWY

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Niemcy)

 

 

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Niemcy)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora


 

Stan perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku