Wybierz język:
  • Polski
  • Angielski
  • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Miasto Bydgoszcz International Life Saving Federation

Dokonanie przeglądu rozwiązań organizacyjno-prawnych WOPR i wyposażenia polskich ratowników wodnych, zapoznanie się z systemem edukacji ratowników wodnych w Polsce i na świecie oraz z działalnością jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego.

Wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych prowadzonych na rzecz rozwoju wychowania fizycznego, pedagogiki kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów naukowych, dydaktycznych organizacyjnych.

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Ratownictwo
1. Problematyka ratownictwa wodnego na świecie.
2. Propagowanie bezpiecznego zachowania się osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz zainicjowanie programów motywacyjnych dla młodzieży, zachęcających do wstąpienia w szeregi WOPR.
3. Ratownictwo wodne – specjalistyczne: podlodowe, skuterowe, powodziowe, na wodach szybko płynących, techniki linowe w ratownictwie wodnym
4. Sprzęt ratunkowy i ratowniczy stosowany na wodach morskich i śródlądowych oraz pływalniach.
5. Organizacyjne i techniczne środki zapewnienia bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych
6. Zarządzanie, struktury współdziałanie w zintegrowanym systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, aspekty prawne ratowania życia

Problemy kultury fizycznej i sportu
1. Filozoficzne, socjo-psychologicznie i ekonomiczne problemy rozwoju kultury fizycznej i sportu.
2. Medyczne i biologiczne aspekty kultury fizycznej i sportu, współczesne technologie uzdrowiskowe.
3. Diagnostyka w wychowaniu fizycznym i sporcie.
4. Pedagogika kultury fizycznej – współczesność i przyszłość.
5. Dydaktyka wychowania fizycznego.
6. Zarządzanie w rekreacji i sporcie.
7. Inne problemy edukacji, wychowania fizycznego, rekreacji i sportu.

  • PATRONAT
  • KOMITET HONOROWY

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Niemcy)

 

 

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Niemcy)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora


 

Stan perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku