Wybierz język:
 • Polski
 • Angielski
 • Russian
Kliknij, aby przejść do strony WSG
Miasto Bydgoszcz International Life Saving Federation

Przesłane artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej i rozdane uczestnikom w dniu konferencji. Każdy z artykułów będzie rozdziałem monografii. Przez rozdział w monografii należy rozumieć opracowanie naukowe minimum 0,5 arkusza wydawniczego (tj. 20 000 znaków ze spacjami). Punktacja prac w języku polskim – 4 pkt.; w języku angielskim – 5 pkt.

Prace przygotowane zgodnie z poniższymi zaleceniami, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rescue@byd.pl

Materiały zostaną opublikowane w monografii naukowej po pozytywnych recenzjach. Nie będą przyjęte do druku prace przygotowane niezgodnie z następującymi zaleceniami:

 • W nagłówku artykułu w kolejności: tytuł pracy (w języku autora i angielskim), imię i nazwisko autora (ów), nazwę instytucji (rozmiar czcionki – 12 pkt., pogrubione, wyśrodkowane) oraz słowa kluczowe (w języku autora i angielskim) i streszczenie (w języku autora i angielskim).
 • Ryciny, wykresy i tabele ponumerowane kolejno cyframi arabskimi, mogą być zamieszczone w tekście lub na końcu opracowania.
 • Układ pracy: tytuł pracy, autor (-rzy) pracy, instytucja, słowa kluczowe, streszczenie w języku autora, streszczenie w języku angielskim, wstęp (wprowadzenie), cele pracy, materiał i metody badań, wyniki badań, dyskusja (podsumowanie) i wnioski, piśmiennictwo.
 • Marginesy: górny – 2 cm, dolny – 2 cm, lewy – 2 cm, prawy – 2 cm.
 • Tekst: wyjustowany dwustronnie, rozmiar czcionki – 12 pkt., rodzaj czcionki – Times New Roman, odstęp między wierszami – pojedynczy, tytuły rozdziałów – wyśrodkowane i pogrubione, strony nie numerowane, wyrazy nie dzielone.
 • Spis piśmiennictwa według wzoru:
 • Drozdowski Z. (1988). Antropologia sportowa. Seria: Podręczniki, 12, PWN, Warszawa-Poznań, s.47-55.
 • Malina R.M. (1994). Physical activity: relationship to growth and physical fitness [w:] Physical acivity, fitness and health [red. C.Bouchard, R.J.Shephard, T.Stephens]. Human Kinetics Publishers, s.918-928.
 • Kowalski M., Nowak J. (2005). Sprawność fizyczna dzieci polskich na tle ich rówieśników z wybranych krajów europejskich. Wychowanie Fizyczne i Sport, 2, s.15-25.
 • Spis piśmiennictwa nie numerowany.
 • Artykuły z tabelami, wykresami, piśmiennictwem i streszczeniami mniejsze niż 40 000 znaków (tj. 1 arkusz wydawniczy) będą dopuszczone do publikacji bez punktacji Ministerialnej. 
 • Powołanie się w tekście na pozycję piśmiennictwa obejmuje tylko nazwisko cytowanego autora i rok publikacji w nawiasie okrągłym np. (Wolańska 1996), a w przypadku większej liczby niż 3 autorów należy zapisać (Trześniowski i wsp. 1990). Dopuszczalne powoływanie się na pozycję piśmiennictwa w formie przypisów książkowych.
 • PATRONAT
 • KOMITET HONOROWY

President
International Life Saving Federation of Europe
dr Detlev Mohr (Niemcy)

 

 

Honorary Life-President of ILSE
dr Klaus Wilkens (Niemcy)

Rektor
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Republiki Słowackiej
prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski

Prezydent
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Konsul Honorowy Ukrainy
doc. Krzysztof Sikora


 

Stan perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku